ระบบสมดุลน้ำ: พื้นที่ขยายผลหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ 43 หมู่บ้าน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนที่ฝน
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน
Loading...
สภาพอากาศ
อุณหภูมิเฉลี่ย ย้อนหลัง 6 เดือน
Loading...
ปริมาณน้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำท่าสะสมย้อนหลัง 6 เดือน
Loading...
ความต้องการใช้น้ำของพืช (ล้าน ลบ.ม.)
พืชทุกชนิดสะสมย้อนหลัง 6 เดือน
Loading...
สมดุลอ่างเก็บน้ำ (สะสมย้อนหลัง 6 เดือน) ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำเก็บกัก 12 อ่าง:
Loading...

ปริมาณการปล่อยน้ำ 12 อ่าง:
Loading...
สมดุลน้ำ (ปริมาณน้ำขาดแคลนของหมู่บ้าน) ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำขาดแคลน:
Loading...
ปริมาณน้ำฝน 6 เดือนล่าสุด
ระบบสมดุลน้ำ: พื้นที่ 43 หมู่บ้าน
รหัสหมู่บ้าน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ขนาดพื้นที่(ตร.กม.)